Ga naar de inhoud

De Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

De Wbtv is van kracht sinds 1 januari 2009. Volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers, dient de vertaler/tolk allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers). Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Indien dat zo is, schrijft Bureau Wbtv de vertaler in het Rbtv in. De vertaler ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank.

Na dit process wordt de tolk of vertaler uitgenodigd om ter zitting te verschijnen en een gelofte of eed af te leggen, waarna de rechter de vertaler of tolk beëdigt. De vertaler of tolk ontvangt dan een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier op dient te sturen naar Bureau Wbtv. Hierna is de beëdiging een feit en staat de vertaler of tolk geregistreerd in het Rbtv.

De voorganger van deze wet

Voor de Wbtv was er een wet van toepassing die gold sinds 6 mei 1878. Hierbij kon een vertaler, na overlegging van bepaalde diploma’s en/of getuigschriften, door de rechtbank beëdigd worden als vertaler. De vertaler ontving na de beëdigingszitting een akte van beëdiging, waarna zijn of haar handtekening en paraaf werden gedeponeerd bij de rechtbank. De vertaler diende zich vervolgens aan deze wet te houden en was gerechtigd vertalingen te voorzien van zijn of haar handtekening, ambtsstempel en verklaring dat de vertaling volledig was en naar eer en geweten was gemaakt. De beëdiging was voor het leven geldig en de vertaler hoefde na zijn of haar diploma nooit meer te bewijzen bekwaam te zijn.

Verder zei een beëdiging feitelijk niets over de kwaliteit van de vertaling. Ook was de integriteit niet voldoende gewaarborgd. De wet voorzag bovendien niet in een regeling voor beëdigde tolken. Na incidenten begon het Nederlandse ministerie van Justitie aan het eind van de 20e eeuw met een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Dit culmineerde op 1 januari 2009 in de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv).

Verklaring omtrent het gedrag

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het Rbtv. De integriteit van de tolk of vertaler moet worden gewaarborgd met een integriteitsverklaring die is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie in het land waarin de vertaler woont. In Nederland kennen we hiervoor de VOG (Verklaring omtrent het gedrag).

Beëdiging voor vijf jaar

Een inschrijving in het Rbtv is vijf jaar geldig. In deze periode moet een tolk of vertaler een verplicht aantal van 80 PE-punten halen. Eén PE-punt staat gelijk aan één volledig studie-uur (60 minuten). Daarnaast moet een vertaler of tolk ook ten minste tien professionele opdrachten hebben uitgevoerd. Voor verlening moet de vertaler of tolk ook een nieuwe VOG aanvragen.

Wat is het verschil tussen een beëdigde tolk en een beëdigde vertaler?

Een beëdigde tolk is een tolk die is ingeschreven in het Rbtv en beëdigd is. Een beëdigde tolk is bevoegd om in straf- en vreemdelingenzaken op te treden als tolk. Deze kwalificatie is vooral ingesteld voor opdrachtgevers met een wettelijke afnameplicht. Een beëdigde vertaler is bevoegd om gewaarmerkte vertalingen te maken. Dit is gebruikelijk bij de vertaling van officiële documenten zoals diploma’s, paspoorten, medische verklaringen en documenten van de burgerlijke stand.

Verplichte afname voor de overheid

De volgende diensten en instanties maken in het kader van het strafrecht en het vreemdelingenrecht uitsluitend gebruik van beëdigde tolken of vertalers:

  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • de tot de rechterlijke macht behorende gerechten;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
  • de politie;
  • de Koninklijke Marechaussee.

Onze minister kan bij ministeriële regeling instanties en organen aanwijzen die in het kader van het strafrecht en het vreemdelingenrecht ook gehouden zijn gebruik te maken van beëdigde tolken en vertalers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meer nieuwsberichten