Ga naar de inhoud

Taaltrainingsniveaus

  • Cambridge level: beginner
  • Cambridge level: intermediate
  • Cambridge level: advancedAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

SINGLE LICENSE

A1

KENNISNIVEAU

LEZEN

Kan van korte teksten over 

zeer vertrouwde en bekende

onderwerpen op basis van voorkennis en gebruikmakend

van de lay-out voorspellen waar de tekst waarschijnlijk

over gaat.

Kan redelijk gebruikmaken van tweetalige (online) woordenlijsten of vertaalsites.

Voorbeelden:

voorgedrukte (kerst)kaarten, concertkaartjes, bevestiging

aanschaf product, bewegwijzering, dienstregeling,

vertrektijden.

LUISTEREN

Kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die

persoon, familie en directe concrete omgeving betreffen,

wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

Het taalgebruik is zeer eenvoudig. De zinnen zijn vaak

gescheiden door pauzes. De spreker spreekt zorgvuldig, langzaam en in duidelijk

gearticuleerde standaardtaal.

GESPREK VOEREN

Kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer

spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en

helpt bij het formuleren.

Kan eenvoudige vragen stellen

en beantwoorden die een directe behoefte of zeer

vertrouwde onderwerpen betreffen.

Voorbeelden: vragen om een product in een bepaalde

kleur of vorm, bijvoorbeeld een souvenir, vragen om een

kaartje voor het openbaar vervoer.

SPREKEN

Kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om eigen woonomgeving en bekenden te beschrijven.

Heeft een zeer elementaire woordenschat die bestaat uit

geïsoleerde woorden en eenvoudige uitdrukkingen met

betrekking tot persoonlijke gegevens en bepaalde

concrete situaties.

De uitspraak is met enige inspanning verstaanbaar voor moedertaalsprekers die gewend zijn om te gaan met sprekers uit zijn of haar taalgroep.

SCHRIJVEN

Kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven,

bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten.

Kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een 

hotelinschrijvingsformulier.

Heeft een zeer elementaire woordenschat die bestaat uit

geïsoleerde woorden en eenvoudige uitdrukkingen met

betrekking tot persoonlijke gegevens en bepaalde

concrete situaties.


DEVELOPER LICENSE

A2

KENNISNIVEAU

LEZEN

Kan begrip van de algemene betekenis van korte teksten

over alledaagse onderwerpen gebruiken om de

vermoedelijke betekenis van onbekende woorden af te

leiden uit de context.

Kan gebruikmaken van tweetalige (online) woordenboeken om woordbegrip te controleren,

indien toegestaan.

Voorbeelden: maken, bevestigen of verzetten van een afspraak, plaatsen van een bestelling, gegevens van een bestelling,

LUISTEREN

Kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (zeer eenvoudige informatie over persoon, familie, winkelen, werk).

Kan de belangrijkste punten uit

korte, duidelijke eenvoudige berichten halen. Het

taalgebruik is eenvoudig. De woorden zijn bekend uit de

eigen taal of behoren tot internationaal vocabulaire. 

De zinnen zijn vaak gescheiden door pauzes. De spreker

spreekt zorgvuldig, langzaam en in duidelijk gearticuleerde standaardtaal.

GESPREK VOEREN

Kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.

Kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel niet

voldoende begrip om het gesprek zelfstandig gaande te

houden.

Voorbeelden: jezelf afmelden bij een afspraak, begrip tonen als iemand een afspraak afzegt, jezelf verontschuldigen als je te laat komt.

SPREKEN

Kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in

eenvoudige bewoordingen familie en andere mensen,

leefomstandigheden, opleiding en huidige of meest

recente baan beschrijven.

De uitspraak is over het

algemeen voldoende helder om te worden verstaan

ondanks een merkbaar

buitenlands accent.


SCHRIJVEN

Kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven.

Kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief

schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.


Beschikt over voldoende woordenschat om zich te redden bij primaire levensbehoeften.


PREMIUM LICENSE

B1

kENNISNIVEAU

LEZEN

Kan de betekenis van zo nu en dan voorkomende

onbekende woorden afleiden uit de context en de

betekenis van zinnen herleiden, op voorwaarde dat het besproken onderwerp bekend is.

Kan digitale technologie

zoals internet en zoekmachines gebruiken om woord- en

zinsbegrip te controleren.

Voorbeelden: verslag van

gebeurtenissen, juistheid van gemaakte afspraken controleren in een

bevestigingsbrief, informatiefolder, jeugdroman.

LUISTEREN

Kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk

uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over

vertrouwde zaken (werk, school, vrije tijd enz.).

Kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over

actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

GESPREK VOEREN

Kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen

tijdens een reis in het gebied waar de betreffende taal

wordt gesproken.

Kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over

onderwerpen die vertrouwd zijn, of die betrekking

hebben op het dagelijks leven (bijvoorbeeld familie, vrijetijdsbesteding, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).

Kan mening geven of er om vragen in discussies over belangwekkende onderwerpen.

SPREKEN

Kan uitingen op een simpele manier aan elkaar

verbinden, is hierdoor in staat ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities te

beschrijven.

Kan in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Kan een verhaal vertellen en eigen reacties beschrijven.

De uitspraak is

duidelijk te verstaan, ook al is soms een duidelijk buitenlands accent te horen en worden er incidenteel uitspraakfouten gemaakt.

SCHRIJVEN

Kan een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang

zijn. Kan persoonlijke brieven schrijven waarin ervaringen

en indrukken beschreven worden.

Beschikt over een

voldoende woordenschat om zich, met enige omhaal van

woorden, te uiten over de meeste onderwerpen die

betrekking hebben op het dagelijks leven.ENTERPRISE LICENSE

B2

KENNISNIVEAU

LEZEN

Kan gebruikmaken van uiteenlopende strategieën om tot tekstbegrip te komen. Kan het eigen inzicht aan de hand

van contextuele aanwijzingen controleren.

Kan van minder

frequente woorden en uitdrukkingen de betekenis

controleren door gebruik te maken van websites, (online)

fora en eentalige woordenboeken.

Voorbeelden:

kranten- of tijdschriftartikelen, studieteksten, korte

verhalen en romans van eigentijdse schrijvers.

LUISTEREN

Kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs

complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp

redelijk vertrouwd is.

Kan de meeste nieuws- en

actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Kan het

grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.

Kan het

grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.

De spreker spreekt in standaardtaal en in normaal tempo. Teksten kunnen lang zijn.

GESPREK VOEREN

Kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan

gesprek dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers

redelijk mogelijk is.

Kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin standpunten uitleggen en ondersteunen.

Heeft een betrekkelijk grote

beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen

die tot misverstanden leiden.

SPREKEN

Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren

over een breed scala van onderwerpen die betrekking

hebben op interessegebied.

Kan een standpunt over een

actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen

van diverse opties uiteenzetten. Heeft een heldere, natuurlijke uitspraak en intonatie verworven.

Kan een standpunt over een

actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen

van diverse opties uiteenzetten. Heeft een heldere, natuurlijke uitspraak en intonatie verworven.

SCHRIJVEN

Kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op interessegebied.

Kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning vóór of tegen een specifiek standpunt. Beschikt over een voldoende brede woordenschat voor

zaken die verband houden met eigen vakgebied en de


meeste algemene onderwerpen.

Kan variatie aanbrengen

in formuleringen, hiaten in de woordenschat kunnen nog

wel tot omschrijving leiden.

ENTERPRISE LICENSE

C1

KENNISNIVEAU

LEZEN

Is vaardig in het gebruik van contextuele, grammaticale

en lexicale aanwijzingen om daaruit houdingen, stemmingen en intenties af te leiden en te anticiperen op

het vervolg.

Voorbeelden: een dagvaarding, een roman in briefvorm, vak- en wetenschappelijke

literatuur, hedendaagse en oudere romans.


LUISTEREN

Kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts

impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven.

Kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

GESPREK VOEREN

Kan zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder

merkbaar naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Kan de

taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en

professionele doeleinden.

Kan ideeën en meningen met

precisie formuleren. Kan duidelijke, vloeiende, goed

gestructureerde gesproken taal voortbrengen.

SPREKEN

Kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over

complexe onderwerpen en daarbij subthema’s

integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

Kan qua uitspraak de intonatie variëren en de juiste nadruk in

zinnen leggen om ook fijnere betekenisnuances uit te

drukken.


SCHRIJVEN

Kan zich in duidelijke, goed gestructureerde tekst

uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten

uiteenzetten.

Kan een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de belangrijke punten benadrukken.

Kan schrijven in een stijl

die past bij de lezer.

Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden.

ENTERPRISE LICENSE

C2

KENNISNIVEAU

LEZEN

Kan complexe lexicale en retorische aanwijzingen volgen.


Is heel vaardig in het extrapoleren van de betekenis van woorden op basis van afleiding of van de context waarin het woord verschijnt.

Voorbeelden: het vonnis van een rechtbank, de onderliggende, dubbelzinnige of satirische boodschap in een column, academische complexe tekst.

LUISTEREN

Kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm

dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt, wanneer er enige tijd is om vertrouwd te raken met het

accent.GESPREK VOEREN

Kan zonder moeite deelnemen aan welk gesprek of

discussie dan ook en zeer vertrouwd met idiomatische

uitdrukkingen en spreektaal.

Kan zich vloeiend uitdrukken

en de fijnere betekenisnuances precies weergeven.

Voorbeeld: aan een discussie over interculturele

verschillen deelnemen en een treffend voorbeeld daarvan geven.

SPREKEN

Kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of

redenering presenteren in een stijl die past bij de context

en in een doeltreffende logische structuur, zodat de

toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.


SCHRIJVEN

Kan een duidelijke en vloeiend lopende tekst in een

gepaste stijl schrijven.

Kan complexe brieven, verslagen of artikelen schrijven met een doeltreffende, logische structuur, zodat de lezer de belangrijke punten kan

opmerken en onthouden.

Kan samenvattingen van en

kritieken op professionele of literaire werken schrijven.

Heeft een heel breed lexicaal repertoire met inbegrip van

idiomatische uitdrukkingen.